Eğitimlerimiz

 LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK 

Bünyemiz kapsamında verilen LPG sorumlu müdürlük eğitimleri genel olarak; • Mühendisler İçin Otogaz İstasyonlarında LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim • Teknikerler İçin Otogaz İstasyonlarında LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi

Talepte Bulun

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Katılımcılara; İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Talepte Bulun

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitiminde amaç; katılımcılara bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirme yapmaktır. Yanma ve yangın hakkında bilgi vererek yangın bilinci oluşturmak, yangın türüne göre uygun söndürme maddeleri ve yangın yerindeki tehlikeleri öğretmektir.

Talepte Bulun

HAZOP RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

HAZOP İngilizce “Hazard ve OPerability Analysis” teriminden kısaltılarak oluşturulmuştur. Tehlike ve işletilebilirlik (HAZOP) analizi bir sistemin operasyonel yönlerini ve tehlikelerini tanımlamak için kullanılan bir teknik olup, oldukça organize ve metodik bir süreçtir.

Talepte Bulun

EKED EĞİTİMİ

Bu eğitimde enerjili ekipmanlar üzerinde servis ya da bakım çalışması yapan personelin enerji kontrolünün önemini anlaması ve enerji izolasyonu ile Kilitleme Etiketlemenin pratik bir şekilde nasıl uygulanacağını bilmesi amaçlanmaktadır.

Talepte Bulun

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte çalışma eğitimi, işi gereği yüksekte çalışılması gereken inşaat, depoculuk vb. işlerde fiili olarak çalışanlara özel olarak verilmesi gereken bir eğitimdir.

Talepte Bulun

KAPALI ALAN EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen kapalı alanda çalışma eğitimi; tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için uygulanmaktadır. Amaç; çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirip, hataları en aza indirmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini periyodik olarak takip ve kontrol etmek suretiyle daha verimli bir iş ortamı sağlamaktır.

Talepte Bulun

KİMYASAL MARUZİYET RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi, işyerinde bulunan kimyasalların çalışanların sağlık ve güvenliğine dair etkilerini belirlemek ve bunları azaltıcı veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik önlem almak amacına yönelik yapılmaktadır. Eğitimde çalışanlara bu konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Talepte Bulun

YANGIN RİSK ANALİZİ

Yangın risk analizi, işletme içerisinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Bu eğitimde; • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması, • Alan ve risk prensibi ile uluslararası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, • İkaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, • Mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması • Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması, • Yangın senaryolarının hazırlanması, • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi, • Acil Durum Planı hazırlanması, • Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması hakkında bilgiler verilmektedir.

Talepte Bulun

MAKİNE RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında hazırlanan teknik dosyaların en önemli parçasından biri de Risk Analizidir. Makineler için risk değerlendirmesi amacıyla EN 12100 standardı en geçerli kaynaktır. EN 12100 standardı, makinenin kullanım amacına bağlı olarak güvenli tasarım için uygulanacak yöntemleri tanımlarken, makinedeki genel tehlikeler ve bunların bertaraf edilmesi için yapılacak risk değerlendirme çalışması için kapsamlı bir rehber oluşturmaktadır. Çalışanların, tesiste bulunan makinelerin tehlikelerini ve risklerini belirleyebilmesi, risklerini değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesini, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Talepte Bulun